Gemeentes in Friesland

Maak uw keuze

10199 Achtkarspelen bestaan van 1816 tot heden
10140 Akkrum bestaan van oudsher tot 1816
10001 Almenum bestaan van oudsher tot 1816
11153 Ameland bestaan van oudsher tot heden
10158 Anjum bestaan van oudsher tot 1816
11440 Arum bestaan van oudsher tot 1816
11060 Augustinusga bestaan van oudsher tot 1816
10422 Baarderadeel bestaan van 1816 tot 1984
10036 Balk bestaan van oudsher tot 1816
10156 Barradeel bestaan van 1816 tot 1984
10987 Beetsterzwaag bestaan van oudsher tot 1816
11241 Bergum bestaan van oudsher tot 1816
11117 Berlikum bestaan van oudsher tot 1816
10128 Het Bildt bestaan van 1816 tot 2018
10226 Blija bestaan van oudsher tot 1816
10815 Boarnsterhim bestaan van 1985 tot 2014
10865 Bolsward bestaan van oudsher tot 2011
10815 Boornsterhem bestaan van 1984 tot 1985
10422 Bozum bestaan van oudsher tot 1816
10199 Buitenpost bestaan van oudsher tot 1816
10039 Burum bestaan van oudsher tot 1816
10650 Dantumadeel bestaan van 1816 tot 2009
10650 Dantumadiel bestaan van 2009 tot heden
10650 Dantumawoude bestaan van oudsher tot 1816
10198 Dokkum bestaan van oudsher tot 1984
10198 Dongeradeel bestaan van 1984 tot 2019
10086 Doniawerstal bestaan van 1816 tot 1984
10405 Drachten bestaan van oudsher tot 1816
11315 Dronrijp bestaan van oudsher tot 1816
11156 Ee bestaan van oudsher tot 1816
11345 Ferwerd bestaan van oudsher tot 1816
11284 Ferwerderadeel bestaan van 1816 tot 1999
11284 Ferwerderadiel bestaan van 1999 tot 2019
11226 Franeker bestaan van oudsher tot 1984
10404 Franekeradeel bestaan van 1816 tot 2018
10022 De Friese Meren bestaan van 2014 tot 2015
10022 De Fryske Marren bestaan van 2015 tot heden
10036 Gaasterland bestaan van 1816 tot 1985
10036 Gaasterlân-Sleat bestaan van 1985 tot 2014
10861 Gorredijk bestaan van oudsher tot 1816
11409 Grouw bestaan van oudsher tot 1816
11284 Hallum bestaan van oudsher tot 1816
11403 Hardegarijp bestaan van oudsher tot 1816
10909 Harlingen bestaan van oudsher tot heden
10687 Haske bestaan van oudsher tot 1816
10022 Haskerland bestaan van 1816 tot 1984
10975 Heeg bestaan van oudsher tot 1816
10680 Heerenveen [1] bestaan van oudsher tot 1816
10680 Heerenveen [2] bestaan van 1934 tot heden
10334 Hemelumer Oldeferd bestaan van 1956 tot 1984
10334 Hemelumer Oldephaert en Noordwolde bestaan van 1816 tot 1956
10877 Hennaarderadeel bestaan van 1816 tot 1984
10672 Hindeloopen bestaan van oudsher tot 1984
11172 Holwerd bestaan van oudsher tot 1816
10525 Huizum bestaan van oudsher tot 1816
11062 IJlst bestaan van oudsher tot 1984
10815 Idaarderadeel bestaan van 1816 tot 1984
10645 Jelsum bestaan van oudsher tot 1816
11251 Jorwerd bestaan van oudsher tot 1816
10022 Joure bestaan van oudsher tot 1816
11018 De Knijpe bestaan van oudsher tot 1816
10984 Kollum bestaan van oudsher tot 1816
10984 Kollumerland en Nieuwkruisland bestaan van 1816 tot 2019
10334 Koudum bestaan van oudsher tot 1816
10770 Langezwaag bestaan van oudsher tot 1816
10086 Langweer bestaan van oudsher tot 1816
11228 Leeuwarden bestaan van oudsher tot heden
10851 Leeuwarderadeel bestaan van 1816 tot 2018
10142 Lemmer bestaan van oudsher tot 1816
10142 Lemsterland bestaan van 1816 tot 2014
10507 Lippenhuizen bestaan van oudsher tot 1816
10422 Littenseradeel bestaan van 1984 tot 1985
10422 Littenseradiel bestaan van 1985 tot 2018
10926 Makkum bestaan van oudsher tot 1816
10475 Marrum bestaan van oudsher tot 1816
10778 Marsum bestaan van oudsher tot 1816
11144 Menaldum bestaan van oudsher tot 1816
11144 Menaldumadeel bestaan van 1816 tot 2011
11144 Menameradiel bestaan van 2011 tot 2018
11102 Metslawier bestaan van oudsher tot 1816
11175 Mildam bestaan van oudsher tot 1816
10328 Minnertsga bestaan van oudsher tot 1816
10274 Nes bestaan van oudsher tot 1816
10768 Nijefurd bestaan van 1984 tot 2011
11321 Nijland bestaan van oudsher tot 1816
10198 Noardeast-Fryslân bestaan van 2019 tot heden
11322 Noordwolde bestaan van oudsher tot 1816
10739 Oenkerk bestaan van oudsher tot 1816
11368 Oldeboorn bestaan van oudsher tot 1816
11102 Oostdongeradeel bestaan van 1816 tot 1984
10877 Oosterend bestaan van oudsher tot 1816
11161 Oostermeer bestaan van oudsher tot 1816
10836 Oosterwolde [Fr] bestaan van oudsher tot 1816
11201 Oosterzee bestaan van oudsher tot 1816
10836 Ooststellingwerf bestaan van 1816 tot heden
10005 Opsterland bestaan van 1816 tot heden
10386 Oudeberkoop bestaan van oudsher tot 1816
10472 Oudega bestaan van oudsher tot 1816
10353 Oudwoude bestaan van oudsher tot 1816
10330 Rauwerd bestaan van oudsher tot 1816
10330 Rauwerderhem bestaan van 1816 tot 1984
11096 Rinsumageest bestaan van oudsher tot 1816
10815 Roordahuizum bestaan van oudsher tot 1816
10022 Scharsterland bestaan van 1984 tot 1985
10355 Schiermonnikoog bestaan van oudsher tot heden
10680 Schoterland bestaan van 1816 tot 1934
10156 Sexbierum bestaan van oudsher tot 1816
10128 Sint Annaparochie bestaan van oudsher tot 1816
10951 Sint Jacobiparochie bestaan van oudsher tot 1816
10813 Sint Johannesga bestaan van oudsher tot 1816
10022 Skarsterlân bestaan van 1985 tot 2014
10867 Sloten [Fr] bestaan van oudsher tot 1984
10405 Smallingerland bestaan van 1816 tot heden
11421 Sneek bestaan van oudsher tot 2011
10937 Sonnega bestaan van oudsher tot 1816
10240 Staveren bestaan van oudsher tot 1979
10240 Stavoren bestaan van 1979 tot 1984
10851 Stiens bestaan van oudsher tot 1816
11326 Surhuizum bestaan van oudsher tot 1816
11421 Súdwest Fryslân bestaan van 2011 tot heden
10129 Ternaard bestaan van oudsher tot 1816
11210 Terschelling bestaan van oudsher tot heden
11241 Tietjerksteradeel bestaan van 1816 tot 1989
10157 Tjalleberd bestaan van oudsher tot 1816
11196 Tjerkwerd bestaan van oudsher tot 1816
10404 Tjum bestaan van oudsher tot 1816
11241 Tytsjerksteradiel bestaan van 1989 tot heden
10005 Ureterp bestaan van oudsher tot 1816
10140 Utingeradeel bestaan van 1816 tot 1984
10032 Veenwouden bestaan van oudsher tot 1816
10211 Vlieland bestaan van oudsher tot heden
10614 Vrouwenparochie bestaan van oudsher tot 1816
10404 Waadhoeke bestaan van 2018 tot heden
10129 Westdongeradeel bestaan van 1816 tot 1984
11322 Weststellingwerf bestaan van 1816 tot heden
10738 Wirdum bestaan van oudsher tot 1816
10454 Witmarsum bestaan van oudsher tot 1816
11055 Wolvega bestaan van oudsher tot 1816
11290 Wommels bestaan van oudsher tot 1816
10454 Wonseradeel bestaan van 1816 tot 1987
10768 Workum bestaan van oudsher tot 1984
11427 Woudsend bestaan van oudsher tot 1816
11427 Wymbritseradeel bestaan van 1816 tot 1986
11427 Wymbritseradiel bestaan van 1986 tot 2011
10454 Wûnseradiel bestaan van 1987 tot 2011
10157 Ængwirden bestaan van 1816 tot 1934

Deze data is ook beschikbaar als JSON | RDF | CSV