Gemeentes in Friesland / Frise

Maak uw keuze

10140 Akkrum
10001 Almenum
11153 Ameland
10158 Anjum
11440 Arum
11060 Augustinusga
10036 Balk
10987 Beetsterzwaag
11241 Bergum
11117 Berlikum
10226 Blija
10865 Bolsward
10422 Bozum
10199 Buitenpost
10039 Burum
10650 Dantumawoude
10198 Dokkum
10405 Drachten
11315 Dronrijp
11156 Ee
11345 Ferwerd
11226 Franeker
10861 Gorredijk
11409 Grouw
11284 Hallum
11403 Hardegarijp
10909 Harlingen
10687 Haske
10975 Heeg
10680 Heerenveen [1]
10672 Hindeloopen
11172 Holwerd
10525 Huizum
11062 IJlst
10645 Jelsum
11251 Jorwerd
10022 Joure
11018 De Knijpe
10984 Kollum
10334 Koudum
10770 Langezwaag
10086 Langweer
11228 Leeuwarden
10142 Lemmer
10507 Lippenhuizen
10926 Makkum
10475 Marrum
10778 Marsum
11144 Menaldum
11102 Metslawier
11175 Mildam
10328 Minnertsga
10274 Nes
11321 Nijland
11322 Noordwolde
10739 Oenkerk
11368 Oldeboorn
10877 Oosterend
11161 Oostermeer
10836 Oosterwolde [Fr]
11201 Oosterzee
10386 Oudeberkoop
10472 Oudega
10353 Oudwoude
10330 Rauwerd
11096 Rinsumageest
10815 Roordahuizum
10355 Schiermonnikoog
10156 Sexbierum
10128 Sint Annaparochie
10951 Sint Jacobiparochie
10813 Sint Johannesga
10867 Sloten [Fr]
11421 Sneek
10937 Sonnega
10240 Staveren
10851 Stiens
11326 Surhuizum
10129 Ternaard
11210 Terschelling
10157 Tjalleberd
11196 Tjerkwerd
10404 Tjum
10005 Ureterp
10032 Veenwouden
10211 Vlieland
10614 Vrouwenparochie
10738 Wirdum
10454 Witmarsum
11055 Wolvega
11290 Wommels
10768 Workum
11427 Woudsend

Deze data is ook beschikbaar als rdfxml |